Patois พาทัวร์ พาทัวร์พาไปกิน พาทัวร์รวมร้านอร่อยเด็ด รีวิวร้านอาหาร สูตรอาหาร โรงแรม ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยว on patois.com
เงื่อนไขการให้บริการ (Terms of Service)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ www.patois.com และ/หรือ แอปพลิเคชัน patois (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “เว็บไซต์”) ทำขึ้นระหว่าง บริษัท แมกซ์ เวนเจอร์ส จํากัด (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่งกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (“ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งคำว่า “ผู้ใช้บริการ” นี้ จะหมายความรวมถึงผู้ใช้บริการที่ได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ และผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ด้วย โดยเว็บไซต์นี้ได้ให้บริการหลากหลายรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) เช่น บริการค้นหาและดูข้อมูลร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และวางแผน จัดทริป บริการโพสต์รีวิวและรูปภาพของร้านเพื่อแบ่งปันให้ผู้ใช้บริการคนอื่นได้ดู และแสดงความคิดเห็น บริการเชื่อมต่อกับ LINE Facebook Twitter และ Social media เพื่อแชร์ข้อมูลที่ น่าสนใจกับเพื่อนหรือบุคคลภายนอก บริการซื้อดีล หรือเบราว์เซอร์ของร้านค้า เป็นต้น ทั้งนี้ การให้บริการต่างๆ ตามเว็บไซต์นี้ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้
อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว จะถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว และการใช้บริการดังกล่าวจะถือว่าเป็นการแสดงเจตนาตกลง และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัททุกประการ

1. การเข้าเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ

เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเว็บไซต์ของทางบริษัทได้อย่างครบถ้วน ผู้ใช้บริการสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ตามวิธีที่บริษัทกำหนดไว้ในเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการบางท่าน และบริษัทมีสิทธิยกเลิกการสมาชิกหรือระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการทุกท่านได้ตลอดเวลา เช่น ในกรณีที่มีการละเมิด ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ หรือกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนบัญชีสมาชิกไปยังบุคคลอื่น เป็นต้น

บริษัทมิได้จัดเว็บไซต์นี้ไว้เพื่อให้บริการแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือสมาชิกที่เคยถูกตัดสิทธิการใช้งานไปแล้ว หรือในกรณีอื่นใดซึ่งจะเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติบกพร่องดังกล่าวฝ่าฝืนเข้าใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการสมัครสมาชิกหรือระงับการใช้บริการได้ตลอดเวลา

2. การใช้บริการเว็บไซต์

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ผู้ใช้บริการจะใช้เว็บไซต์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

บริษัทมิได้จัดเว็บไซต์นี้ไว้เพื่อให้บริการแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือสมาชิกที่เคยถูกตัดสิทธิการใช้งานไปแล้ว หรือในกรณีอื่นใดซึ่งจะเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ หากบริษัทพบว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติบกพร่องดังกล่าวฝ่าฝืนเข้าใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการสมัครสมาชิกหรือระงับการใช้บริการได้ตลอดเวลา

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • ส่งหรือเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชกแก่สมาชิกผู้ใช้บริการอื่นหรือบุคคลที่สาม
 • ดำเนินการ หรืออนุญาต หรือกระทำการใดๆ ที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ใช้บริการได้ยินยอม สนับสนุน หรือเข้ามา มีส่วนร่วมให้บุคคลที่สามดำเนินการแก้ไขดัดแปลง แปล หรือย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) ส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ กรอบของเว็บไซต์ หรือลอกเลียนแบบส่วนของบริการใดๆ จากเว็บไซต์ รวมทั้งละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ ประโยชน์ และทรัพย์สินทุกประเภทของบริษัท หรือผู้ใช้บริการรายอื่น หรือบุคคลภายนอก รวมถึงการรวบรวมข้อมูลร้านค้า ที่อยู่ร้าน รีวิว ข้อมูลที่บริษัท หรือสมาชิก ของเว็บไซต์ร่วมกันสร้างขึ้น รวมทั้งรูปภาพ ภาพพื้นหลัง และไอคอน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์ใดๆ ทุกประเภท ทั้งโดยตรง และโดยอ้อม และไม่ว่าผู้ใช้บริการ หรือผู้เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานดังกล่าวหรือไม่ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทแล้วเท่านั้น
 • เขียนข้อความใดๆ ลงในเว็บไซต์ ที่แสดงออก หรือมีนัยว่าข้อความดังกล่าวได้รับการสนับสนุน หรือรับรองจากบริษัท โดยไม่เป็นความจริง หรือไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทางบริษัท
 • ดัดแปลงรูปภาพจากแหล่งอื่น หรือการกระทำใดๆ ที่ไม่ได้รับการยินยอมจากแหล่งที่มา เพื่อใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์
 • การเพิ่มข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงในเว็บไซต์ เช่น รูปแบบโครงสร้าง สถานที่ หรือใดๆที่ไม่สอดคล้องกับเว็บไซต์
 • ทำซ้ำ ดัดแปลงข้อมูลที่มีอยู่แล้วในเว็บไซต์ เพื่อสร้างผลประโยชน์แก่ตนเอง
 • ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือกระทำการในทางใดๆ เพื่อให้ปรากฎต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 • กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพย์สินทุกประเภทของบริษัทหรือของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ เป็นต้น ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ
 • ลบ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ และข้อมูลอื่นใดทุกประเภท ซึ่งเป็นข้อมูลที่ติดอยู่ หรือปรากฎบนเนื้อหา หรือข้อความงานใดๆ ในเว็บไซต์ เพื่อบ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น ชื่อบริษัท ชื่อเจ้าของผู้สร้างสรรค์ ลายน้ำ ตัวเลข หรือรหัสแทนข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น รวมถึงเผยแพร่เนื้อหา หรือข้อความงานใดๆ ในเว็บไซต์ซึ่งมีการลบ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ และข้อมูลดังกล่าว
 • ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือ กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือ ข้อความ งานใดๆ จากเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฎซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท สมาชิกผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก
 • อัพโหลด ติดประกาศ ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟท์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของบริษัท หรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ขัดขวาง แทรกแซง รบกวนการทำงาน หรือให้บริการของบริษัท หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก เช่น การใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ ไม่ตั้งใจใช้เว็บไซต์หนัก หรือโหลดข้อมูลขนาดใหญ่ใส่เว็บไซต์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือจงใจ ทำให้เป็นภัยต่อการให้บริการเว็บไซต์
 • กระทำการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี และความสงบเรียบร้อยของประชาชน และ/หรือประกาศ หรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด และเงื่อนไขที่บริษัทประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง

หากบริษัททราบว่าผู้ใช้บริการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนแล้วเช่นนี้ บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ/หรืออาจดำเนินการในทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที

3. สิทธิของบริษัทสิทธิต่อธุรกิจที่มีการนำเข้าข้อมูลในระบบ

ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบริษัทอาจตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง และลบรายชื่อธุรกิจใดๆ (รวมถึง ชื่อธุรกิจ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร ระยะทาง คะแนน รูปภาพ) หรือรีวิว (ความคิดเห็น คะแนน like/unlike) หรือข้อมูลอื่นๆ ทุกประเภทที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ได้แต่เพียงผู้เดียว และให้การตัดสินของทางบริษัทในเรื่องข้อมูลบนเว็บไซต์ถือเป็นที่สุด

สิทธิในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

บริษัทจะทำการขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และวันเกิด ทั้งนี้ โดยความยินยอมของผู้ใช้บริการ หรือข้อยกเว้นตามกฎหมาย บริษัทอาจนำข้อมูลของผู้ใช้บริการจาก Facebook และ Line มาใช้เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนกับเว็บไซต์มีความง่ายดายมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะใช้ชื่อของผู้ใช้บริการเพื่อสร้างชื่อบัญชี และใช้สถานที่สมัครของผู้ใช้บริการ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์รู้ถึงจังหวัด ที่ผู้ใช้บริการพักอาศัย ซึ่งรวมถึง การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ เพื่อติดต่อผู้ใช้บริการ ในการนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ความยินยอมบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในการใช้บริการเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทจะมีการส่งข่าวสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และข้อความอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด โดยให้สิทธิแก่ผู้ใช้บริการในอันที่จะสามารถเลือกรับข่าวสารดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้ความยินยอมของผู้ใช้บริการ หรือข้อยกเว้นตามกฎหมาย บริษัทอาจจะติดต่อผู้ใช้บริการในนามของบุคคลที่สาม โดยการส่งข้อความเสริมหาผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และอาจใช้ข้อมูลจังหวัดที่ผู้ใช้บริการอยู่ วัน เดือน ปีเกิดของผู้ใช้บริการ และเพศเพื่อแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สาม ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการได้อีกด้วย

สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูล Log และ Activity

ผู้ใช้บริการตกลง ให้ความยินยอม และรับทราบว่า บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการดูบนเว็บไซต์ ชนิดเว็บเบราว์เซอร์ IP address หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อของธุรกิจที่ผู้ใช้บริการติดต่อผ่านเว็บไซต์ วันที่ และเวลาในการใช้งานของผู้ใช้บริการ เป็นต้น บริษัทจะใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อดูแลเว็บไซต์ และปรับปรุงการให้บริการ นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ เพื่อวัดความสนใจในการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของเว็บไซต์อีกด้วย

สิทธิในการเก็บและใช้ข้อมูลการซื้อขาย

หากผู้ใช้บริการซื้อโฆษณา หรือผลิตภัณฑ์อื่น หรือใช้บริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการตกลง รับทราบ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เบอร์โทรศัพท์ และบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการ ข้อมูลนี้จะถูกใช้ร่วมกับบริษัทบุคคลที่สามที่ให้บริการประมวลผลการเก็บเงิน (เช่นธนาคาร ผู้ออกบัตรเครดิต หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่) ในการนี้ ข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของผู้ใช้บริการ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) บริษัทได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา

สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

บริษัทอาจจัดพื้นที่ให้บุคคลที่สามลงโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลง และให้ความยินยอมแก่บริษัท ในการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จังหวัดที่ผู้ใช้บริการอาศัย วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้บริการ และเพศ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ในบางกรณีบริษัทอาจจะติดต่อผู้ใช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในนามของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้

สิทธิในการโอนสิทธิการใช้ข้อมูลแก่ธุรกิจในเครือ

บริษัทอาจโอนสิทธิการใช้ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้แก่บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือบริษัทอื่นที่เป็น partner กันกับบริษัท ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจะระบุในอนาคต

สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลในกรณีจำเป็น

บริษัทสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบการละเมิดกฎหมาย หรือศีลธรรมบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขการบริการของบริษัท โดยบริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้บริการต่อบุคคลที่สาม หากบริษัทเชื่อโดยสุจริตว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับข้อสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย บังคับใช้เงื่อนไขการบริการของบริษัท
 • ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย
 • ปกป้องสิทธิชื่อเสียงและทรัพย์สินของบริษัท และสมาชิกผู้ใช้บริการอื่น รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นใด
 • เพื่อการดำเนินงานในเรื่องอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร

สิทธิในการลบ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขเรื่องคะแนน (Max Point)

บริษัทสงวนสิทธิในการลบ เปลี่ยนแปลง และแก้ไขคะแนน (Max Point) ของผู้ใช้งานตามนโยบายของบริษัท กรณีดังต่อไปนี้

 • บริษัทสงวนสิทธิในการลบคะแนน (Max Point) ที่ผู้ใช้บริการได้มาจากทุกๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์พาทัวร์ ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้เข้าสู่ระบบในเว็บไซด์ เป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี นับแต่การเข้าใช้งานครั้งสุดท้าย

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลง และยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ รูปรอย เสียง และสัญลักษณ์ต่างๆ ทุกประเภท ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูลต่างๆ ความลับทางการค้า สิทธิบัตร องค์ความรู้ (Know-how) ข้อมูลธุรกิจทุกประเภท เป็นต้น ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (เว้นแต่ข้อมูล หรือรูปภาพของผู้ใช้บริการที่นำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง) นั้น เป็นงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ และทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ในส่วนของบรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ รูปรอย เสียง โลโก้ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือเนื้อหาต่างๆ (Content) ที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูลต่างๆ ความลับทางการค้า สิทธิบัตร องค์ความรู้ (Know-how) ข้อมูลธุรกิจทุกประเภท เป็นต้น ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ซึ่งเกิดจากการกระทำในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนแสดงความคิดเห็น การอัพโหลดภาพถ่าย การส่งคำชมเชยไปยังผู้อื่น การส่งข้อมูลตามโปรไฟล์สาธารณะของผู้ใช้บริการ การออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เขียนโดยผู้ใช้บริการท่านอื่น เป็นต้น นั้น ผู้ใช้บริการรับรองว่า ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ นำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ รูปรอย เสียง โลโก้ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือเนื้อหาดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีมีข้อพิพาททางกฎหมายโดยการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากใช้ นำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ รูปรอย เสียง โลโก้ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือเนื้อหาแล้วเช่นนี้ ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้รับผิดต่อบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การที่ผู้ใช้บริการนำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ ให้ถือว่า ผู้ใช้บริการได้ตกลงอนุญาต (แบบเพิกถอนไม่ได้) ให้บริษัทเป็นผู้มีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้สิทธิ หรือแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ จากข้อมูล รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหาของผู้ใช้บริการได้ในตลอดระยะเวลาของความคุ้มครองทางกฎหมาย ในการนี้ ผู้ใช้บริการตกลงขอสละสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมาย หรือเรียกค่าเสียหายทั้งปวงจากบริษัทไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับทราบว่า จากการที่ผู้ใช้บริการได้อนุญาตให้สิทธิบริษัทในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือ การกระทำใดๆ กับข้อมูลในเว็บไซต์ในรูปของสิทธิในการประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ตามที่ระบุไว้ในวรรคก่อนนั้น ผู้ใช้บริการจึงตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากการที่บริษัทได้นำผลงานดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือแสวงหาประโยชน์เพิ่มเติมเลยทั้งสิ้น

5. การจำกัดความรับผิดของบริษัท

บริษัทขอปฏิเสธการรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้า สร้างสรรค์ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดของผู้ใช้บริการทั้งปวง โดยผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทรับผิดใดๆ จากความเสียหายดังกล่าว

บริษัทไม่รับประกันต่อความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของบริษัท หรือเป็นข้อมูลที่สร้างจากสมาชิก อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สามว่า ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมแล้วก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามสมควรเป็นกรณีๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การระงับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือถาวร ตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ สมาชิกผู้สร้างข้อมูลดังกล่าวนั้นยังคงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายเหมือนเช่นเดิม

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการ บทความ รับส่งข้อมูล หรือ การกระทำการใดๆ ของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตอื่นๆ ด้วย