Patois พาทัวร์ พาทัวร์พาไปกิน พาทัวร์รวมร้านอร่อยเด็ด รีวิวร้านอาหาร สูตรอาหาร โรงแรม ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยว on patois.com
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัท แมกซ์ เวนเจอร์ส จํากัด ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น Patois รวมถึงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นๆ ทุกประเภท (“Patois”) และในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ( “บริษัท”) ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ Patois (“ผู้ใช้บริการ” หรือ “ท่าน”) จึงได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) เพื่อใช้กับการดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม และการเข้าถึงการให้บริการในช่องทางทุกประเภทของ Patois

โปรดอ่านรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ เพื่อที่ท่าน จะได้ทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน

บริษัทจะดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐาน ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากท่าน

คำจำกัดความที่กล่าวถึงในนโยบายฉบับนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ซึ่งระบุ หรือสามารถระบุตัวตนของท่านได้ ซึ่งบริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ตามที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กำหนดให้เป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทาการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน เป็นต้

1. บททั่วไป

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัท แมกซ์ เวนเจอร์ส จำกัด (“บริษัทฯ”) จึงจัดทำประกาศ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริษัทฯ ("ประกาศฯ") ฉบับนี้ขึ้น เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล ("ข้อมูลส่วนบุคคล") เช่น วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือการดำเนิน การใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือ การดัดแปลง การเรียกคืน การส่ง การโอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึง หรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ การจัดเรียงการ นำมารวมกัน การจำกัด หรือการห้ามเข้าถึง การลบ หรือการทำลาย ("ประมวลผล") และเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้ประกาศ ฯ โดยมีรายละ เอียดดังต่อไปนี้

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ เก็บรวบ รวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านประเภทดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

  • ภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหว ไว้ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ บนอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ของบริษัทฯ
  • ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งของเจ้าของ ภาพและกิจกรรม
  • ข้อมูล สถานที่ วันที่ เวลา ที่ปรากฏบนภาพ อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะทำการ เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นคนไร้ความสามารถ ประสงค์ใช้งานเว็บไซต์ ติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ รวมถึงต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของท่านแก่บริษัทฯ ขอให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้อนุ บาลตามกฎหมายของท่านเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าวในนามของท่าน และให้ความยินยอมแก่ บริษัทฯ ในการดำเนินการดังกล่าวได้ หากบริษัทฯพบว่าได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยท่านไม่ได้รับความยินยอมตามกฎหมายจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้อนุบาล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ขอปฏิเสธในการ ดำเนินการใดๆ ตามคำขอของท่าน และจะลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่ยกเว้นการขอความยินยอมได้

3. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมาย ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้ฐานทาง กฎหมายดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ที่กำหนด

  • เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์บริษัทฯในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
  • เพื่อการอ้างอิงและเป็นหลักฐานสำคัญฐานทางกฎหมายในการประมวลผล
  • จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

3.2  เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ ดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประ สงค์ ที่กำหนดข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน               เป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วน บุคคลดังกล่าวแก่บริษัทฯ อาจมีผลกระทบทาง กฎหมาย หรืออาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่านหรือการให้สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

3.3 ในกรณีที่บริษัทฯ จะดำเนินการประมวล ผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประลงค์ที่กำหนดข้างต้น บริษัทฯ จะจัดให้มี นโยบายหรือประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเดิม และ/หรือ มีหนังสือไปยัง ท่านเพื่ออธิบายการประมวลผลข้อมูลในลักษณะดังกล่าว โดยท่านควรอ่านนโยบายหรือประ กาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องร่วมกับประกาศฯ ฉบับนี้และ/หรือหนังสือดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)

สิทธิในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.1 บริษัท ฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีความจำเป็นต้องเปิดเผย หรือรายงานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลอื่นโดยกฎหมายให้อำนาจกระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม หรือต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

4.2 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายกำหนดให้แก่บุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนี้ บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือบุคลากรภายในของบริษัทดังกล่าวเท่าที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ และ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ/ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ ในการให้บริการต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพของบุคลากรโดยบริษัทให้บริการภายนอก การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการรับส่งไปรษณีย์ บริการด้านสุขภาพ บริการการการฝึกอบรม หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ธนาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล ประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย เป็นต้น ที่ปรึกษาของบริษัทฯ อาทิ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นใด ทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ เป็นต้น หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจ ตามฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมสรรพากรสำนักงานประกันสังคม กรมการปกครอง เป็นต้น ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญาของบริษัทฯ ที่ท่านเป็นผู้ติดต่อสื่อสารหรือเกี่ยวข้องกับหน้าที่ หรือตำแหน่งของท่าน หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ

4.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอม จากท่านบริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อน

4.4 ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท ฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทาง องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศนั้น มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอหรือเพื่อทำให้แน่ใจว่าการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยในบางกรณีบริษัทฯ อาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังต่างประเทศดังกล่าว

4.5 บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในเครือ หรือต่อบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี, การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย, การดำเนินคดี, การสรรหาบุคลากรเพื่อให้เข้ามาร่วมงานกับ บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือในกลุ่ม และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้

5. การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย

บริษัท ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในประกาศ ฉบับนี้ โดยจะพิจารณาระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับระยะเวลาตามสัญญา อายุความตามกฎหมาย รวมถึงความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็น ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บไว้เป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี ภายหลังจากวันที่ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับกลุ่มบริษัทสิ้นสุดลง หรือนับแต่การติดต่อครั้งสุดท้ายกับบริษัท ฯ

บริษัท ฯ กำหนดมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความเหมาะสม ซึ่งจะครอบคลุมถึงความปลอดภัยในข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบของเอกสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือต่างๆ โดยดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในระบบรักษา ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท โดยครอบคลุมถึงการป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือกระทำการโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย

บริษัท ฯ ได้จำกัดการเข้าถึง และใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อป้องกันมิให้มีการโจมตี หรือมิให้มีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงจะดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย ดังนั้น จึงขอให้ท่านมั่นใจว่า บริษัท ฯ จะดำเนินการกำกับดูแลบุคคลเหล่านั้นให้ดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง